Splošni pogoji uporabe spletnega mesta 3D Art

Uvodne določbe, podatki o ponudniku

Ti splošni pogoji urejajo pogoje uporabe spletnega mesta 3D Art, dostopnega na spletnem naslovu http://www.3d-art.si/ (v nadaljevanju: spletno mesto) ter pravice in obveznosti ponudnika in uporabnikov pri uporabi spletnega mesta.

Vse informacije v zvezi z obdelavo njihovih osebnih podatkov ter glede varstva zasebnosti si lahko uporabniki preberejo v Politika zasebnosti in ravnanja z osebnimi podatki.

Ponudnik spletnega mesta je 3D ART, sejemske in promocijske rešitve, d.o.o.:
-    skrajšana firma: 3D ART d.o.o.;
-    sedež in naslov: Pod topoli 8, 1218 Komenda;
-    matična številka: 3511693000;
-    vpisan v sodni register pod št. vpisa 2009/8190;
-    davčna številka (ID za DDV): SI 78552478 (ponudnik je zavezanec za plačilo davka na dodano vrednost);
-    kontaktna telefonska številka: +386 1 562 00 32;
-    kontaktni e-poštni naslov: [email protected];
(v nadaljevanju: ponudnik).

Uporabnik je vsaka pravna ali fizična oseba, ki uporablja oziroma obišče spletno mesto (v nadaljevanju: uporabnik).

Veljavnost, sprejem in uporaba splošnih pogojev

Ti splošni pogoji zavezujejo uporabnika, ko prvič obišče spletno mesto in pri vseh kasnejših obiskih.

Z uporabo spletnega mesta uporabnik potrjuje, da sprejema in se strinja z vsemi določbami teh splošnih pogojev.

Ti splošni pogoji se lahko kadarkoli spremenijo, brez posebnega obvestila ali opozorila.

Nakup, cene in lastnosti artiklov

Nakup artiklov objavljenih na spletnem mestu, preko spletnega mesta ni mogoč.

Na spletnem mestu objavljeni artikli in cene ne pomenijo ponudbe, pač pa zgolj povabilo k dajanju ponudbe oziroma povpraševanju. Posledično ponudnika informacije, objavljene na spletnem mestu, vključno s cenami, ne zavezujejo in si ponudnik pridržuje neomejeno pravico do sprememb in popravkov. Objava artikla na spletnem mestu ne pomeni nujno, da je artikel na zalogi oziroma dobavljiv ali da je dobavljiv s točno takšnimi lastnostmi, kot so predstavljene na spletnem mestu.

Fotografije artiklov, objavljene na spletnem mestu, so simbolične. Dejanske barve, odtenki in druge lastnosti artiklov lahko odstopajo od teh, ki so prikazane ne fotografijah.

Vse cene na spletnem mestu so v evrih (EUR) in ne vsebujejo davka na dodano vrednost (DDV), če ni pri posamezni ceni posebej navedeno drugače. Stroški dostave in drugi stroški, povezani s pošiljanjem artiklov, niso vključeni v ceno, ki je navedena na spletnem mestu, in se plačajo posebej, če ni pri posameznem artiklu izrecno navedeno drugače.

Grafika oziroma grafična obeležba artikla ni vključena v ceno izdelka, če ni pri posameznem artiklu posebej navedeno drugače. Kadar cene posameznega artikla vsebuje tudi grafiko oziroma grafično obeležbo, gre za ceno najmanjše dimenzije, ki jo na spletnem mestu predstavlja ponudnik (ne glede na to, ali je ta dimenzija tudi pri proizvajalcu deklarirana kot najmanjša dimenzija ali ne).

Kadar je pri posameznem artiklu na spletnem mestu navedeno tudi pakiranje, predstavlja navedba o pakiranju najmanjšo možno količino oz. število kosov tega artikla, ki jih je mogoče naročiti. Nakup manjše količine ni mogoč, razen če se ponudnik in uporabnik (kupec) izrecno dogovorita drugače.

Omejitev in izključitev odgovornosti ponudnika

Ponudnik ne prevzema nobenega jamstva ali garancije za točnost, popolnost in pravilnost podatkov in informacij, navedenih na spletnem mestu, in ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku, ker se je zanesel na objavljene vsebine.

Ponudnik ne prevzema nobenega jamstva ali garancije glede delovanja ali dostopnosti spletnega mesta ali njegovih delov in ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku, ker spletno mesto ali njegov del ni bilo dostopno ali ni delovalo ali ni delovalo pravilno.

Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki bi zaradi uporabe spletnega mesta nastala na uporabnikovi strojni, programski ali drugi opremi. Uporabnik je dolžan sam poskrbeti za primerno zaščito (protivirusno ipd.) opreme, s pomočjo katere dostopa do spletnega mesta.

Avtorske pravice in druge pravice intelektualne lastnine

Celotna vsebina spletnega mesta, kar vključuje med drugim, toda ne izključno, logotipe, fotografije, opise, zapise na blogu, razporeditev grafičnih elementov, celostno grafično podobo, gumbe ter izvorno kodo aplikacij, ki poganjajo spletno mesto, je avtorskopravno zaščitena, kar vključuje tudi varstvo podatkovnih baz. Nosilec vseh materialnih avtorskih pravic na vsebinah, objavljenih na spletnem mestu ter na izvorni kodi aplikacij, ki poganjajo spletno mesto, je ponudnik in/ali oseba, za katero je to pri posamezni vsebini izrecno navedeno.

Brez izrecnega vnaprejšnjega pisnega soglasja ponudnika je prepovedana kakršnakoli uporaba katerekoli vsebine, objavljene na spletnem mestu, za kakršenkoli namen, razen za osebni ogled in informiranje uporabnika. Zloraba lahko pomeni kaznivo dejanje in ima lahko za posledico materialno odgovornost kršitelja. Prepoved iz tega odstavka velja tudi za reprodukcijo ali kakršnokoli drugačno uporabo podatkov iz podatkovnih baze ali njihovih delov, tudi če podatek sam zase ne predstavlja avtorskega dela.

Besedilo »3D Art« in logotip predstavljata znak, glede katerega je izključni nosilec pravic ponudnik. Vsakršna nepooblaščena uporaba je prepovedana in ima lahko za posledico materialno in kazensko odgovornost kršitelja.

Uporaba prava, sodna pristojnost

Razmerja med ponudnikom in uporabnikom se presojajo po pravu Republike Slovenije, brez uporabe pravil o mednarodnem zasebnem pravu in postopku. V primeru spora med strankama je za odločitev krajevno pristojno stvarno pristojno sodišče po vsakokratnem sedežu ponudnika.

Ti splošni pogoji veljajo od 21. 5. 2020.

Avtor: JK Group
Verzija: 1.0
Datum: 21.5.2020