Logotip področja Zeleni kras na fotografiji

Zeleni kras - logotipi za posamezna področja


Cilj

Cilj projektne naloge je bil oblikovati logotipe za posamezna področja znotraj produkta Zeleni kras.

K oblikovanju smo pristopili celostno: zasnovati učinkovite logotipe, ki drug drugega dopolnjujejo, se sestavljajo ter hkrati podpirajo krovno zgodbo Zelenega krasa. Prvi ravni grafične komunikacije smo želeli dodati dve ravni sporočilnosti, in sicer povabilo oz. poziv k akciji ter domiselno poimenovanje področja. Logotipi naj bodo na vseh sporočilnih področjih zasnovani modularno in odprto – lahko se poljubno sestavljajo, hkrati pa so možne morebitne nadgradnje z dodatnimi področji. 

 

Grafični nivo

Predlagani logotipi izhajajo iz dejanskih kontur in vsebinskih značilnosti posameznih področij. Zaradi minimalističnega izhodišča je razlikovalna obeležba posameznega logotipa učinkovita, prepoznavna in zapomnljiva. Logotipi funkcionirajo kot dejanske vizualne prezentacije posameznega področja, saj vsebujejo realne elemente oz. iz njih izhajajo v prepoznavnih linijah. So učinkovit prepoznavni znak in ne splošna reprezentacija. Logotipi so namenjeni rabi skupaj z enim ali obema ravnema komunikacije, delujejo pa tudi povsem samostojno. 
 

V izhodišču smo naredili podrobno vsebinsko analizo obstoječega stanja. Odločili smo se za delitev na štiri vsebinske sklope, ki združujejo posamezne produkte v smiselne celote. 

Narava → Pojdi na ZRAK
Podzemlje → Raziskuj pod ZEMLJO
S kolesom ali peš + Posebni interesi → Doživi V GIBANJU
Dediščina → Pripoveduj MED ZGODBAMI

Navdih

Narava
Linije, iz katerih izhaja logotip za področje narave, smo našli z raziskovanjem naravnih danosti in značilnosti kraškega sveta. Linije so prepoznavno mehke in razgibane, komunicirajo lahkotnost, osrednji element je pot v najširšem pomenu. 

Podzemlje
Osnove, ki tvorijo grafični simbol podzemnega sveta, izhajajo iz zapomnljivih elementov podzemlja. Okornejše linije se stikajo v rove in jame, so ostrejše in bolj toge. Za nedvoumnost dodamo kapnike. 

Aktivnosti
Rekreacija je narekovala uporabo kroga kot osrednjega elementa za grafično obeležbo. Krog je širše prepoznavna oblika, ki simbolizira različne vrste gibanja. Komunicira aktivnost in doživetje. 

Dediščina
Izhajali smo iz stavbne dediščine kraškega področja. Njegov prepoznavni element so vrata, portali, oboki, okna. Na simbolni ravni komunicirajo vhod, ki smo ga uporabili kot osrednjo točko znaka. 
 

Zelena narava
Navdih/narava
Kraške jame in podzemlje
Navdih/podzemlje
Aktivnosti v naravi, kolesarjenje
Navdih/aktivnosti
Gradovi na zelenem krasu
Navdih/dediščina

Dve ravni komunikacije

Poimenovanja področij ter pripadajoči pozivi k akciji so lahko sestavni del logotipov, delujejo pa tudi samostojno na ravni sporočilnosti, in sicer obe ravni skupaj ali vsaka posebej.

Pojdi. Raziskuj. Doživi. Pripoveduj. 
Na zrak. Pod zemljo. V gibanju. Med zgodbami.

Ustvarili smo komunikacijo, ki je uporabna v številnih rabah in različnih legah ter poljubno razširljiva. Sporočilnost poveže logotipe in poimenovanja področij v širšo zgodbo, katere namen je komunicirati t. i. value proposition projekta Zeleni kras: aktivno spoznavanje zanimivega sveta na inovativen način. 

Izdelani logotipi za področja Zeleni kras

Simboli/Barvna različica

Temeljna različica je uporaba izbrane barve za posamezno področje na sicer črni osnovi logotipa. Uporabljene barve nadaljujejo obstoječo zgodbo Zelenega krasa in projekta Hop On. Barve so izbrane s premislekom na področje, ki ga predstavljajo, ter glede na njihovo splošno prepoznavno barvno simboliko. Besedilni del logotipa je oblikovan v učinkoviti tipografiji; povabilo k akciji je zapisano ležeče.

Simboli/Znakovna različica

Minimalistična, linijska in hkrati vsebinsko polna zasnova grafičnega nivoja logotipov zagotavlja njihovo samostojno funkcioniranje. Logotipi so domiselni likovni elementi in hkrati prepoznavni simboli. V linijah logotipa “Na zrak” se skrivajo hribi in poti, reke in jezera, flora in favna. Znak “Pod zemljo” vsebuje linije podzemnih rek in jam.

Simboli/Zgradba

Nič v logotipu ni naključje: osnova za njihovo zgradbo je mreža, vsi oblikovani znaki imajo enako strukturo. To zagotavlja koherentnost in celovitost zgodbe Zelenega krasa, v podstati daje smisel ter hkrati omogoča tudi razvoj naprej, tj. dodajanje novih področij delovanja ali nove rabe. 
 

Nič v logotipu ni prepuščeno naključju.
Osnova za njihovo zgradbo je mreža.
Vsi oblikovani znaki imajo enako strukturo.
Enotna struktura logotipov omogoča nadgradnjo.
Enotna struktura omogoča dodajanje novih področij.

Primeri uporabe

Vsi logotipi so v eni izmed svojih različic uporabni na različnih podlagah. Področje njihove rabe je kreativno in neomejeno. Možne so različne postavitve ne samo za digitalno rabo, ampak tudi za kataloge, vizitke, kartice, table, kažipote in podobno. 

Vsebinsko bogata in grafično izčiščena zasnova logotipov omogoča kreativne kombinacije z drugimi vizualnimi in sporočilnimi elementi. Celo sočasna raba t. i. polne barvne različice, fotografije in enobarvnega negativa ustvari domiselno kombinacijo.
 

Simbol Pripoveduj med zgodbami čez del fotografije
Simbol Pripoveduj med zgodbami - varianta 1
Simbol Pripoveduj med zgodbami čez celo fotografijo
Simbol Pripoveduj med zgodbami - varianta 2
Simbol Pojdi na zrak čez del fotografije
Simbol Pojdi na zrak - varianta 1
Simbol Pojdi na zrak čez celotno fotografijo
Simbol Pojdi na zrak - varianta 1
Primer uporabe logotipov v digitalnih medijih
Primer uporabe v digitalnih medijih
Logotipi področij Zeleni kras na plakatu
Pojdi. Raziskuj. Doživi. Pripoveduj.
Logotipi področij Zeleni kras vsak na svojem plakatu
Na zrak. Pod zemljo. V gibanju. Med zgodbami.
Zeleni kras logotipi
Prigode iz zakulisja
Zlata ribica

Julija: »Matej, barve, tipografija, kompozicija ... vse je še za dodelat.«
Matej (Pe): »Weš de, mam že nrjen ;).«
Julija: »Zlata ribica, hvala!«
Matej (Pu): »Zgleda, da smo lihkar rešili problem, kako klicat koga izmed naju. Jaz sem Matej, ti boš pa Goldi. Al pa Fiš. Kar ti je ljubše!«
Matej (Pe): »:D Pol že raje Fiš!«

Če si še niste uspeli pogledati, kako izgledava en in drug Matej, to storite čim prej. Strinjali se boste z mano, da Fiš Mateju (Pe) bolje pristoji.

Matej Puklavec

Uspešni projekti

Poskrbimo za celotno podobo

Vsak posel skriva v sebi zgodbo, ki jo je vredno deliti.
V 3D Artu jo pomagamo prepoznati ter oblikovati na način, da se bo o njej govorilo.